قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند - ماده ۲۰۳

عنوانقانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند - ماده ۲۰۳
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

۱۱/۰۹/۱۳۳۷

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ماده واحده - ۲۰۳ قانون کیفر عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
هر گاه مجنی علیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازاتهای مذکور در آن ماده خواهد بود مگر در صورتی که آسیب وارده موجب فوت مجنی علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است .