قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند - ماده واحده - ماده ۲۰۲

عنوانقانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند - ماده واحده - ماده ۲۰۲
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

۱۱/۰۹/۱۳۳۷

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ماده واحده - ماده ۲۰۲ قانون کیفر عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
هر کس شخصا یا توسط دیگری طفلی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سو دیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در این حال اگر مرتکب شخصا یا توسط دیگری به مجنی علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسیب وارد شده منتهی به یکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دایم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در صورتی که مجنی علیه به سبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیبهای وارده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است .