قانون مدنی - ماده ۹۹۳

عنوانقانون مدنی - ماده ۹۹۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب سوم - در اسناد سجل احوال
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود -
۱ - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

دسته و برچسب: