قانون مدنی - ماده ۶۷۶

عنوانقانون مدنی - ماده ۶۷۶
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۱۸
تاریخ نشر

۲۵/۰۶/۱۳۱۸

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

وزارت دادگستري

متن کامل

در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوءرفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشداز طرف هریک از زوجین طرح شود دادگاهها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که باآ نها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند - داورها مکلفندحتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.
اگر بین داورها(درصورتی که عده آنهازوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می توانند یک نفر را بعنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است ، دادگاه در انتخاب داورها بایداتصاف آنها به حسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین می تواند در صورتی که از رای داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می دهد.
مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است .

دسته و برچسب: