قانون مدنی - ماده ۱۳۱۴

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۳۱۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب سوم - در شهادت: باب اول - در موارد شهادت
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .

دسته و برچسب: