قانون مدنی - ماده ۱۲۲۳

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۲۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰ )

دسته و برچسب: