قانون مدنی - ماده ۱۲۲۲

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۲۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چندنفررابه سمت قیم معین و حکم نصب او را صادرمی کند و نیز دادگاه مزبورمی تواندعلاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسراخواهدخواست . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰)

دسته و برچسب: