قانون مدنی - ماده ۱۲۱۸

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۱۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود -
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین و اشخاص غیررشیدکه جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین و اشخاص غیررشیدکه جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.Authentic Nike Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092

دسته و برچسب: