قانون مدنی - ماده ۱۲۱۷

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۱۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - در كليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم ازکتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

دسته و برچسب: