قانون مدنی - ماده ۱۲۱۶

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۱۶
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - در كليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است .

دسته و برچسب: