قانون مدنی - ماده ۱۲۱۴

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۱۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - در كليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعداز انجام عمل . معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست .

دسته و برچسب: