قانون مدنی - ماده ۱۲۰۹

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۰۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - در كليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیررشید است معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود .

دسته و برچسب: