قانون مدنی - ماده ۱۲۰۸

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۰۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - دركليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

غیررشیدکسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد .

دسته و برچسب: