قانون مدنی - ماده ۱۲۰۷

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۰۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب دهم - درحجر و قيموت: فصل اول - دركليات
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند -
۱ - صغار
۲ - اشخاص غیررشید
۳ - مجانین

دسته و برچسب: