قانون مدنی - ماده ۱۱۸۳

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۸۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد

دسته و برچسب: