قانون مدنی - ماده ۱۱۸۱

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۸۱
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

دسته و برچسب: