قانون مدنی - ماده ۱۱۷۷

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۷۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

دسته و برچسب: