قانون مدنی - ماده ۱۱۷۶

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۷۶
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.

دسته و برچسب: