قانون مدنی - ماده ۱۱۷۵

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۷۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

دسته و برچسب: