قانون مدنی - ماده ۱۱۷۲

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۷۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنددر صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشدحضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

دسته و برچسب: