قانون مدنی - ماده ۱۱۷۰

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۷۰
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کندحق حضانت با پدر خواهد بود.

دسته و برچسب: