قانون مدنی - ماده ۱۰۴۵

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۰۴۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب سوم - در موانع نكاح
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
ا - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود.
۲ - نکاح با اولاد هرقدر که پائین برود.
۳ - نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هرقدرکه پائین برود.
۴ - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

دسته و برچسب: