قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۸

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.