قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۵

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.