قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۷

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل پنجم: در جنحه و جنايات بر ضد عفت و اخلاف عمومي و تكاليف خانوادگي
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ب - هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
هر گاه مجنی علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است .