قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۳

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۲۰۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که شخصا باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.