قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۹

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.