قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۵

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم: در جنحه و جنايت نسبت به اطفال
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.