قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۳

عنوانقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۱۹۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم: در توقيف و حبس غير قانوني
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۲۳/۱۰/۱۳۰۴

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی می باشند مشروط بر این که اقدام اولیا از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.