قانون مجازات عمومی - ماده ۴۲

عنوانقانون مجازات عمومی - ماده ۴۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

۰۷/۰۳/۱۳۵۲

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
۱ - اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد.
۲ - هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.