قانون مجازات عمومی - ماده ۳۲

عنوانقانون مجازات عمومی - ماده ۳۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هفتم - تعدد جرم
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

۰۷/۰۳/۱۳۵۲

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

...
ط - مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.