قانون مجازات عمومی - ماده ۳۲

عنوانقانون مجازات عمومی - ماده ۳۲
گونهحقوق کودک
متن کامل

...
ط - مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.