قانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۵

عنوانقانون مجازات عمومی ( با تمام اصلاحات) - ماده ۳۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل هشتم در شرایط و موانع مجازات
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مرداد ١٣٣٨

موضوعحقوق کودک, قانون مجازات عمومی
منابع

مجموعه قانون اساسی و قوانین جزائی و قوانین کمیسیون مشترک مجلسین باآخرین اصلاحات. گردآورنده احمد کمانگیر. - [بی جا: بی نا] ، ١٣٣٨. ص٣٠- ٣١.

متن کامل

اگر اطفال ممیز غیر بالغ که بسن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.