قانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۹

عنوانقانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۹
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲/۰۹/۱۳۲۴

موضوعحقوق کودک, قانون سازمان وزارت بهداری
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اداره بهداشت و حمایت کودکان و مادران و جلوگیری از تلفات اطفال : وظایف این اداره عبارت است از ایجاد درمانگاهها برای دادن دستور به مادران قبل از وضع حمل و بعد از وضع حمل و تاسیس درمانگاهها برای معاینه کودکان سالم و بهداشت کودکان دبستانها و همچنین کلیه اقداماتی که مربوط به کاستن عده مبتلایان و عده متوفیات کودکان و مادران
قبل از زایمان و بعد از زایمان باشد و کمک مادی و معنوی به بنگاههایی که برای این منظور تاسیس شده و می شوند.