قانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۸

عنوانقانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۸
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲/۰۹/۱۳۲۴

موضوعحقوق کودک, قانون سازمان وزارت بهداری
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف اداره جلوگیری از بیماریهای واگیر - این اداره
مشتمل بر هشت دایره خواهد بود:
...
۴ - دایره تلقیحات - وظیفه این دایره نظارت و فراهم نمودن وسایل
تلقیح کلیه اطفال بر ضد دیفتری و تلقیح کلیه اهالی بر ضد آبله و حصبه و
شبه حصبه و در مواقع ضرورت تهیه وسایل تلقیح بر ضد سایر بیماریهای واگیر.
...