قانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۷

عنوانقانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲/۰۹/۱۳۲۴

موضوعحقوق کودک, قانون سازمان وزارت بهداری
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف اداره نظارت در امور بهداری شهرداریها به قرار زیر است :
...
۴ - دایره تلقیحات - وظیفه این دایره نظارت و فراهم نمودن وسایل تلقیح کلیه اطفال بر ضد دیفتری و تلقیح کلیه اهالی بر ضد آبله و حصبه و شبه حصبه و در مواقع ضرورت تهیه وسایل تلقیح بر ضد سایر بیماریهای واگیر.
۷ - دایره جلوگیری از بیماری سل - وظیفه این دایره مبارزه عمومی با بیماری سل و تشخیص به موقع بیماری و مجزا نمودن و معالجه بیماران و خصوصا اطفال و بستری نمودن بیماران سخت در آسایشگاهها و بیمارستانها و مطالعه
دائم راجع به این بیماری و سعی در تاسیس ساناتوریم ها و درمانگاهها و تشریک مساعی با سایر موسسات بهداشتی مسلولین است .
...