قانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۵

عنوانقانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۱۵
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲/۰۹/۱۳۲۴

موضوعحقوق کودک, قانون سازمان وزارت بهداری
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اداره کل فنی - این اداره کل شامل ده اداره است :
...

۴ - اداره بهداشت و حمایت کودکان و مادران .
...