قانون حمایت خانواده - ماده ۲۰

عنوانقانون حمایت خانواده - ماده ۲۰
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵/۱۱/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون حمایت خانواده
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

طرفین دعوی یا هر یک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود.