قانون حمایت خانواده - ماده ۱۹

عنوانقانون حمایت خانواده - ماده ۱۹
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵/۱۱/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون حمایت خانواده
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد.
۱ - صدور گواهی عدم امکان سازش .
۲ - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال .
۳ - حضانت اطفال .
۴ - حق ملاقات با اطفال .
۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶.