قانون حمایت خانواده - ماده ۱۳

عنوانقانون حمایت خانواده - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۵/۱۱/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون حمایت خانواده
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این که قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول می کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه به پرداخت آن می شود.