قانون ثبت احوال - ماده ۱۸

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۱۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - ثبت ولادت
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.