قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۹

عنوانقانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل ششم - وظايف شهرداري
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۰۴/۰۵/۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
...
۷ - تاسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه برای جمع آوری اطفال بی بضاعت و بی صاحب و نگهداری و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداری و مساعدت با اولیای اطفالی که استطاعت تامین هزینه تربیت اولاد خود را ندارند.
۳۰ - ساختن کشتارگاه - رختشویخانه - مستراح و حمام عمومی و میادین و باغ اطفال و ورزشگاه .
...