قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۵

عنوانقانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات - ماده ۳۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل پنجم - وظايف انجمن شهر و قصبه
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۰۴/۰۵/۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف انجمن به قرار ذیل است :
...
۷ - نظارت در جمع آوری ولگردان - گدایان و کودکان بی سرپرست و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و شیرخوارگاه .
۸ - مراقبت در توسعه امور تعلیمات عمومی و ابتدایی و حرفه ای به وسیله تاسیس دبستان و کلاسهای اکابر و استفاده از رادیو و مجلات و دستور برای ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و موزه و جلسات سخنرانی و حفظ ابنیه و آثار
عتیقه .
...