قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام - ماده ۲۲۱

عنوانقانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام - ماده ۲۲۱
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین و حفظ هیات از قرار تفصیل است .
...
(ششم ) جمع آوری اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک به ضعفا و مرضایی که از
منزل و ماوای خود دور افتاده اند.
(بیست و یکم ) ترتیب فهرست هایی که معین کند در بلوک عده مساجد و مکاتب و ادارات خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان عده نفوس و متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج به چه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک به چه
کسب مشغولند.
(بیست و دوم ) ترتیب دفاتر نفوس راجعه به متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج .
(بیست و پنجم ) دادن تصدیقنامه به ایتام و بیچارگان برای دخول به دارالایتام و دارالضعفا و غیره .
...