قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه های فرشبافی - ماده واحده

عنوانقانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه های فرشبافی - ماده واحده
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

۱۴/۱۱/۱۳۴۷

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال تمام را به هر عنوان در کارگاه های فرشبافی به کار گمارد به حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال و تادیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه سیصد هزار ریال غرامت می باشد.
کارگاه های موضوع ماده ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره - دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکت های تعاونی فرشبافان و برخورداری کامل کارگران قالی بافی را از مقررات قوانین کار و بیمه های اجتماعی فراهم سازد.

دسته و برچسب: