قانون تابعیت - ماده سوم

عنوانقانون تابعیت - ماده سوم
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۱۶/۰۶/۱۳۰۸

موضوعحقوق کودک, قانون تابعیت
منابع

مجلس سنا

متن کامل

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.