قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهها - ماده ۴۸

عنوانقانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راهها - ماده ۴۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیقسمت ب - نقوش علائم خطر و طرز استعمال آنها
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

۲۶/۱۱/۱۳۵۴

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

۱۲ - اطفال: قسمت هایی از راه که محل عبور اطفال است مانند محل خروج از مدرسه یا زمین A به نحوی که سمت عبور را نشان دهد مشخص گردد.

دسته و برچسب: