قانون البسه وطنی

عنوانقانون البسه وطنی
گونهسند
فرستندهمدیرکل تفتیش,
گیرندهاداره کل معارف –تعلیمات نسوان,
متن کامل

ابلاغ قانون استفاده از لباس های وطنی درم‍درس‍ه‌ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‌ تصویب شده در مجلس شورای ملی و درخ‍واس‍ت‌ از اداره‌ک‍ل‌ م‍ع‍ارف‌ ب‍رای‌ ف‍راه‍م‌ آوردن‌ ش‍رای‍ط اج‍رای‌ ای‍ن‌ ق‍ان‍ون‌.