قانون البسه وطنی

عنوانقانون البسه وطنی
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۹۲ت
فرستندهمدیرکل تفتیش,
گیرندهاداره کل معارف –تعلیمات نسوان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۸دی ۱۳۰۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره کل معارف –تعلیمات نسوان, سند, مدیرکل تفتیش, منابع نوشتاری
متن کامل

ابلاغ قانون استفاده از لباس های وطنی درم‍درس‍ه‌ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‌ تصویب شده در مجلس شورای ملی و درخ‍واس‍ت‌ از اداره‌ک‍ل‌ م‍ع‍ارف‌ ب‍رای‌ ف‍راه‍م‌ آوردن‌ ش‍رای‍ط اج‍رای‌ ای‍ن‌ ق‍ان‍ون‌.best Running shoes | NIKE