قانون اقدامات تامینی - ماده ۲

عنوانقانون اقدامات تامینی - ماده ۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل اول - كليات
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

۱۲/۰۲/۱۳۳۹

موضوعحقوق کودک, قانون اقدامات تامینی
منابع

مجلس سنا

متن کامل

دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسسات تامینی بنماید:
۱ - کانون اصلاح و تربیت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهکار).
...