قانون اعسار و افلاس - ماده ۶۰

عنوانقانون اعسار و افلاس - ماده ۶۰
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۵/۰۸/۱۳۱۰

متن کامل

رییس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که هر گاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رییس اجرا به تقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.

دسته و برچسب: