قانون اصلاح ماده ۵۹ قانون کار و الحاق یک ماده به قانون مذکور - ماده واحده - ماده ۵۹

عنوانقانون اصلاح ماده ۵۹ قانون کار و الحاق یک ماده به قانون مذکور - ماده واحده - ماده ۵۹
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

۰۴/۱۰/۱۳۵۲

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

ماده واحده - ماده ۵۹ قانون کار اصلاح و ماده ۵۹ مکرر و یک تبصره به قانون مذکور الحاق و تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰ قانون کار مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ لغو می شود:
الف - ماده ۵۹ - کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون در هر مورد به تادیه جزای نقدی از پنج هزار ریال و یک تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از دوازده سال را به کار گمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.

دسته و برچسب: